Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych i biorezonansu świadczonych przez BIOsfera Centrum Terapii i Dietetyki – Klaudia Jarmuszka-Kosmala na rzecz pacjentów/klientów.

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy konsultacji dietetycznych/psychodietetycznych odbywających się stacjonarnie lub online, przygotowanych jadłospisów oraz usług biorezonansu świadczonych przez BIOsfera Centrum Terapii i Dietetyki – Klaudia Jarmuszka-Kosmala

 • Klientem jest osoba lub firma, która akceptuje regulamin i zamawia, którąś z oferowanych usług.

 • Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.

 • Z usług dietetycznych i biorezonansu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich między 16 a 18 rokiem życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów, natomiast dzieci poniżej 16 roku życia mogą konsultować się za pośrednictwem osób dorosłych rodziców/opiekunów prawnych.

 • Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

 • Dietetyk może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

– zachowanie Pacjenta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny,

– wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka. 

– Pacjent jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.,

– udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie pacjent,

– udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę dietetyka.

Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną BIOsfery Centrum Terapii i Dietetyki – podlegają stosownej ochronie. Zabronione jest: rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka.

W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Pacjencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa.

Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich

Serwis jest prowadzony przez:
Klaudia Jarmuszka-Kosmala Dietetyk, os. Stefana Batorego 57B/3, 60-687 Poznań.

e-mail: biosferacentrumterapii@gmail.com, 

tel. +48 731 199 827

Serwis biosferacentrumterapii.pl świadczy usługi w zakresie współpracy dietetycznej i biorezonansu i oferuje:

a. konsultacje online w formie wideorozmowy na dowolnym komunikatorze wybranych przez pacjenta (skype, zoom, messenger, Whatsapp itd.) połączone z analizą stanu zdrowia i sposobu odżywiania;

b. Konsultacje stacjonarne

c. jadłospisy spersonalizowane dla indywidualnych klientów

d. opiekę miesięczną z możliwością stałego kontaktu online;

e. Usługi z zakresu biorezonansu (diagnostykę i terapię z użyciem aparatu MORA NOVA)

f. e-booki, gotowe jadłospisy, webinary

2 Obowiązki Usługodawcy

 1. Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie do 7 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od momentu potwierdzenia płatności za usługę.

 • Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety zgodnej z informacjami dostarczonymi w wypełnionym formularzu wywiadu żywieniowego.

 • Dietetyk zobowiązuje się do stałego kontaktu z klientem za pomocą panelu w portalu Dietetykpro, w razie potrzeby do wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (zmiany jadłospisu, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu zamówionej diety.

3 Obowiązki Klienta

 1. Zamawiający wypełnia formularz wywiadu żywieniowego – tym samym dostarcza danych potrzebnych do ułożenia diety. W razie konieczności usługodawca prześle dodatkowe pytania, a zamawiający odpowie na nie uzupełniając wiedzę niezbędną do ułożenia diety. Jeśli przed wykupieniem diety odbędzie się konsultacja z dietetykiem w trakcie jej trwania pacjent/klient jest zobowiązany do przekazania wszystkich niezbędnych informacji na temat stanu zdrowia oraz wszystkich ważnych kwestii dotyczących współpracy, o które dietetyk zapyta.

 • Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności wg cennika zamieszczonego na stronie.

 • Pacjent wyraża zgodę na udzielenie Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia prawidłowej diety i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetyczno-zdrowotnych.

 • Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane.

 • Pacjent zobowiązuje się do stosowania zaleceń żywieniowych ustalonych przez dietetyka i zapewnia, że nie będzie wprowadzać w przygotowanych jadłospisach żadnych zmian, a wszelkie sugestie, propozycje zmiany w jadłospisie będzie omawiał z dietetykiem.

 • W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

 • Gdy podczas Wywiadu żywieniowo-medycznego Pacjent nie udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie o gustach kulinarnych lub stanie zdrowia, może uzupełnić brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania Diety przez Dietetyka. Jeśli zorientuje się o tym później, wówczas Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania Diety ani za gust kulinarny. Każda dieta jest ustalana indywidualnie, a poprzedza ją szczegółowy Wywiad żywieniowo-medyczny. Przed ułożeniem diety konieczne jest wypełnienie szczegółowego wywiadu żywieniowego oraz analiza minimum 3 dniowego dzienniczka żywieniowego. Ma to na celu zapoznanie się z trybem życia pacjenta, zapoznanie się z preferencjami żywieniowymi i stanem zdrowia pacjenta. W przypadku, gdy Pacjent po otrzymaniu diety zgłasza chęć zmiany poszczególnych potraw (kwestia gustu kulinarnego), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modyfikację do 3 potraw w jadłospisie 7-dniowym i 5 potraw w jadłospisie 14-dniowym.

 • W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail, telefonu lub za pośrednictwem platformy Facebook/instagram.
 • Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.
 • Pacjent ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.
 • Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. Ponadto wizyty oparte są na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji, a w wywiadzie żywieniowo-medycznym oświadczył wyłącznie prawdę.
 
 

BIOREZONANS
* Pacjent przed przystąpieniem do badania powinien zapoznać się z listą potencjalnych przeciwwskazań uniemożliwiających udział w badania. Do przeciwwskazań należą:

 • ciążę, karmienie piersią, 
 • rozrusznik serca, 
 • epilepsję, 
 • ferrytowe (żelazne) elementy w ciele (tytanowe nie stanowią przeciwwskazania), 
 • niewydolność układu naczyniowo-sercowego lub limfatycznego, 
 • stan po udarze mózgu lub zawale serca, 
 • dzieci do lat 18 – za zgodą rodziców
 

Jednocześnie Pacjent oświadcza, że został poinformowany, że terapia biorezonansowa tak jak homeopatia, akupunktura i inne metody medycyny komplementarnej nie zapewnia 100% skuteczności, jest to zawsze zależne od danego schorzenia i samego organizmu pacjenta oraz od jego sumiennego stosowania się do zaleceń. W medycynie konwencjonalnej nie była przedmiotem badań naukowych i jeszcze nie jest rozpoznawalna.

 

4 Ochrona prywatności

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

5 Płatności

W przypadku konsultacji zdalnych jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 7 dni od wypełnienia ankiety i nie ma żadnego kontaktu z jego strony, wypełniony formularz ulega przedawnieniu.

W przypadku konsultacji stacjonarnych po pierwszym spotkaniu Pacjent dokonuje pełnej wpłaty gotówką lub przelewem.

6 Odwołanie konsultacji

W przypadku konieczności odwołania ustalonego spotkania przez Pacjenta istnieje możliwość przełożenia go na inny termin pod warunkiem zachowania minimum                       24 -godzinnego wyprzedzenia odwołania wizyty.

 • W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka z 1-dniowym wyprzedzeniem – wówczas zostanie ustalony nowy termin wizyty.
 • Jeśli pacjent był umówiony na kilka wizyt do przodu. Nie pojawienie się na którejś z wizyt bez wcześniejszego odwołania skutkuje anulowaniem wszystkich rezerwacji. 
 • Jeśli pacjent nie odwoła wizyty, albo zrobi to zbyt późno zapisu na kolejną wizyty dokonujemy po opłaceniu 50% kwoty wizyty, która ma sie odbyć. Jeśli zostanie ona po raz kolejny odwołana, ale z zachowanie odpowiedniego odstępu czasu (min. 24h) wówczas wpłacona kwotę zwracamy pacjentowi. Jeśli wizyta nie zostanie odwołana, albo zostanie odwołana zbyt późno, wówczas wpłacona kwota przepada. 
7. Zwroty
* W przypadku umówienia sie na wizytę zwrot kosztów wizyty (po wcześniejszym jej opłaceniu) jest możliwy w momencie, kiedy zostanie ona odwołana 24h przed jej rozpoczęciem. W nagłych przypadkach rozpatrujemy zamianę terminu wizyty.
* W sytuacji wykupienia jadłospisu można zrezygnować z jego zakupu i uzyskać zwrot pieniędzy w przeciągu 3 dni roboczych od jego wykupienia
* Zwrot kosztów jadłospisu nie jest możliwy po otrzymaniu przez pacjenta jadłospisu. 
* Nie ma możliwości zwrotów produktów elektronicznych np. e-booki czy webinary.

 

8. Voucher

W Biosfera Centrum Terapii i Dietetyki można wykupić Imienny Voucher na dowolną z naszych usług. Voucher może wykorzystać jedynie osoba nim obdarowana.

Istnieje możliwość wykupienia vouchery na dowolną usługę (wówczas voucher obowiązuje tylko na wykupioną usługę), lub na dowolną kwotę wówczas obdarowany sam decyduje z jakiej naszej usługi chce skorzystać. 

Vouchery są ważne rok od daty zakupu.

Voucher przepada w dwóch przypadkach:

1. Gdy nie zostanie wykorzystany w przeciągu roku (data wykorzystania znajduje się na wykupionym voucherze).

2. W przypadku, kiedy pacjent nie zgłosi się na umówiona wizytę i nie odwoła jej minimum 24h przed zaplanowanym spotkaniem.

 

Promocja z dni 01.03.2022 do 30.09.2022

Pacjenci, którzy wykupili diagnostykę całościową w powyższym terminie mają możliwość skorzystania z jednej kolejnej darmowej diagnostyki (nastawionej na konkretny problem, NIE JEST TO DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA!). Promocja obowiązuje przez rok od wykonania diagnostyki.

 

Podpis pacjenta